Menu

Thông tin vận chuyển/ giao nhận

Trách nhiệm của Thương nhân

Đang cập nhật

Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ logistics

Đang cập nhật

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Đang cập nhật

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

Đang cập nhật

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

Đang cập nhật

icon